دسته بندی ها

پس از 17 سال‌ فعالیت در حوزه نشر فقط یک مساله ذهن ما را درگیر خود می‌ کرد و آن این بود:

پس از 17 سال‌ فعالیت در حوزه نشر فقط یک مساله ذهن ما را درگیر خود می‌ کرد و آن این بود: